សូមឱ្យធនាគារផេនដាគាំទ្រអ្នក និងក្ដីសុបិនរបស់អ្នកក្នុងថ្ងៃនេះ។
គណនី
គណនីចរន្តសាជីវកម្ម សម្រាប់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិច

គ្រប់គ្រងប្រាក់របស់អ្នកកាន់តែងាយស្រួលជាមួយនឹងគណនីចរន្តសាជីវកម្ម USD របស់ធនាគារផេនដា។ អ្នកនឹងទទួលបាននៅភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់មូលប្បទានប័ត្រធនាគារ និងរបាយការណ៍ប្រចាំខែដែលត្រូវបានផ្ញើទៅអ្នកតាមរយៈអ៊ុីមែល។


លក្ខណៈពិសេស

1. ការទូទាត់តាមមូលប្បទានប័ត្រ ឬកាតធនាគារ។

2. ដាក់ និងដកប្រាក់ដោយសាច់ប្រាក់ ឬមូលប្បទានប័ត្រក្នុងអំឡុងម៉ោងដំណើរការរបស់ធនាគារ។

3. ការផ្តល់របាយការណ៍ប្រចាំខែ។


អតិថិជនដែលមានសិទ្ធិ

1. ម្ចាស់អាជីវកម្មឯកជន

2. ភាពជាដៃគូរនៃអាជីវកម្ម

3. ក្រុមហ៊ុនទទួលបន្ឬុកមានកំរឹត

4. អង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ 


គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់សម្រាប់សាជីវកម្ម សម្រាប់ប្រាក់ដុល្លាររអាមេរិច

អតិថិជនសាជីវកម្មដាក់សាច់ប្រាក់ទៅក្នុងធនាគារតាមលក្ខខណ្ឌនៃការដាក់ប្រាក់ដែលបានព្រមព្រៀងរវាងអតិថិជនសាជីវកម្ម និងធនាគារ។ នៅពេលដល់កាលកំណត់ ធនាគារនឹងបង់ការប្រាក់តាមអត្រាដែលបានព្រមព្រៀងនៅថ្ងៃដាក់ប្រាក់។ អតិថិជនអាចទទួលបានចំណូលការប្រាក់ខ្ពស់។


លក្ខណៈពិសេស

1. អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់។

2. អាចដាក់ជាKHR, RMB និងUSD ។

3. លក្ខខណ្ឌជាច្រើនជម្រើស។

4. គ្មានថ្លៃគ្រប់គ្រងគណនី (ធនាគារមានសិទ្ធិកែតម្រូវដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន)។


សម្រាប់អតិថិជន៖

1. ម្ចាស់អាជីវកម្មឯកជន

2. ភាពជាដៃគូរនៃអាជីវកម្ម

3. ក្រុមហ៊ុនទទួលបន្ទុកមានកំរឹត

4. អង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ


ឥណទាន
ឥណទានសម្រាប់សាជីវកម្មរយៈពេលខ្លី

ធនាគារផេនដាផ្តល់ឥណទានអាជីវកម្ម ដើម្បីជួយដល់ក្រុមហ៊ុន ឬសាជីវកម្មក្នុងគោលបំណងប្រើប្រាស់សម្រាប់អាជីវកម្ម។ ឥណទានសាជីវកម្មរយៈពេលខ្លីសំដៅទៅលើការកម្ចីតិចជាង១២ខែ ហើយអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដកប្រាក់ក្នុងចំនួនកំណត់ដែលបានអនុម័តដោយធនាគារផេនដាក្នុងកំឡុងឆ្នាំដែលបានដាក់។


អត្រាការប្រាក់

ឥណទានសាជីវកម្មមានអត្រាការប្រាក់ថេរជាមួយនឹងវិធីសងឥណទានដែលអាចបត់បែនបាន ឬកំណត់ពេលទៀងទាត់។ វិធីសាស្ត្រសងប្រាក់អាចធ្វើឡើងដោយប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស ពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ឬតាមការព្រមព្រៀងរវាងធនាគារ និងអតិថិជន។


លក្ខណៈពិសេស

ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានជាវិធីសាស្រ្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងងាយស្រួល។ ការកម្ចីដើមទុនគឺជាវិធីសាស្រ្តដែលគេប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេ ក្នុងការស្នើកម្ចីឥណទាន។ វាមានរយៈពេលកម្ចីខ្លី នីតិវិធីសាមញ្ញ ចំណូលខ្ពស់ និងចំណាយហិរញ្ញវត្ថុទាប។


សម្រាប់អតិថិជន៖

វាស័ក្តិសមសម្រាប់សហគ្រាសចិន និងសហគ្រាសក្នុងស្រុកដែលចង់បន្ថែមដើមទុន។


ឥណទានសម្រាប់សាជីវកម្មរយៈពេលមធ្យម និងរយៈពេលវែង

ឥណទានសាជីវកម្មរយៈពេលមធ្យម និងរយៈពេលវែង សំដៅលើឥណទានដែលចេញដោយធនាគារផេនដា ដើម្បីបំពេញតម្រូវវិនិយោគអចលនទ្រព្យរយៈពេលមធ្យម និងរយៈពេលវែងរបស់អតិថិជន ដូចជាសកម្មភាពវិនិយោគលើទ្រព្យសកម្មថេរ (ដូចជាការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ការជួសជុលបច្ចេកវិទ្យា ការអភិវឌ្ឍន៍ និងការផលិតផលិតផលថ្មី) និងសហគ្រាសអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យ។


អត្រាការប្រាប់

ឥណទានសាជីវកម្មមានអត្រាការប្រាក់ថេរជាមួយនឹងវិធីសងឥណទានដែលអាចបត់បែនបាន ឬកំណត់ពេលទៀងទាត់។ វិធីសាស្ត្រសងប្រាក់អាចធ្វើឡើងដោយប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស ពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ឬតាមការព្រមព្រៀងរវាងធនាគារ និងអតិថិជន។

រយៈពេលកម្ចីអតិបរមា រយៈពេលមធ្យមគឺ៥ឆ្នាំ និងរហូតដល់១០ឆ្នាំសម្រាប់កម្ចីរយៈពេលវែង។


លក្ខណៈពិសេស៖

ចំនួនឥណទានខ្ពស់។

ឥណទាននីមួយៗត្រូវបានធ្វើការពិនិត្យយោងតាមករណីនីមួយៗ។


សម្រាប់អតិថិជន៖

ស័ក្តិសមសម្រាប់សហគ្រាសចិន និងសហគ្រាសក្នុងស្រុកដែលមានតម្រូវការហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់អចលនទ្រព្យ និងសកម្មភាពវិនិយោគ។